Podmínky soutěže

Úvodní výzva k soutěži

Pošlete nám fotku svého mazlíčka, získávejte hlasy a vyhrajte skvělé ceny!

Co k soutěžení potřebujete? Musíte jen vyplnit úvodní formulář a přihlásit k nám super fotku.

Tuto fotku pošlete k nám do systému, my ji zkontrolujeme a zveřejníme u nás v online magazínu Zvířecí zprávy. Právě tam bude probíhat i hlasování. Hlasovat můžete vy i další čtenáři magazínu. Hlas můžete dát i většímu počtu fotografií, ovšem každé fotce můžete dát hlas jen jedenkrát denně. Více informací najdete v pravidlech soutěže.

 

Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je online magazín Zvířecí zprávy (provozovaný Veronikou Rodriguez, IČ: 73896373)
 2. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže:
 • Soutěžící vyplní registrační formulář a připojí fotografii svého domácího mazlíčka (případně fotografii dalšího zvířete dle pokynů aktuálně vyhlášené soutěže). Maximální velikost fotografie nesmí přesáhnout 2 MB.
 • Zasláním fotografie soutěžící potvrzuje, že je daná fotografie původní, je jejím autorem a souhlasí s jejím zveřejněním na webu https://zvirecizpravy.cz i na facebookové stránce online magazínu Zvířecí zprávy.
 • Zasláním fotografie soutěžící také potvrzuje, že provozovateli online magazínu Zvířecí zprávy nevznikne žádný závazek vůči třetím osobám, které jsou na fotografii zobrazeny, a že zveřejněním této fotografie nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva třetích osob.
 • Fotografie, která splňuje kritéria pořadatele (fotka zobrazuje zvíře) bude po schválení publikována, a to v předem uvedeném termínu.
 • Poté začíná hlasování. Jeho začátek a konec pořadatel předem stanoví při vyhlášení aktuální soutěže. Hlasování bude probíhat na webu https://zvirecizpravy.cz. Hlasovat může soutěžící i jakýkoliv další čtenář magazínu vždy jen jedenkrát denně. Každý den lze hlasovat pro libovolný počet přihlášených fotek.
 • K hlasování není povoleno používat automat. V případě takového zjištění bude soutěžící vyřazený ze soutěžního kola.
 • Po skončení hlasování vybere pořadatel tři fotografie s největším počtem hlasů, které odmění předem vyhlášenou cenou. Pořadatel může vybrat a ohodnotit i další fotografii, která vyhraje bez ohledu na počet hlasů.
 • V případě shodného počtu hlasů u více fotografií o vítězi rozhodne pořadatel.
 • Výhra bude vítězi doručena na adresu, kterou pořadateli zašle po výzvě na mail zadaný při registraci. Výhru zašle pořadatel výherci na poskytnutou adresu nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěžního kola. Pokud zásilku adresát nepřevezme, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.
 • Výhry jsou nepřenosné. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, a to i při pouhém podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.
 2. Přihlášením do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky.
 3. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách týkajících se soutěže je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná během soutěže.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
 5. Soutěžící uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro účast v soutěži (jde konkrétně o jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Odvoláním svého souhlasu však účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

 

V Praze dne 15. prosince 2020

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přidáním soutěžní fotky (či videa) soutěžící vyjadřuje svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje (tedy jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) slouží pouze pro potřeby vyhodnocení soutěže (k oslovení výherce a zaslání ceny). Osobní údaje nebudou využívány k marketingovým účelům. Archivují se navíc jen po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu jednoho roku od skončení soutěže. Pokud soutěžící nesouhlasí s uchováním osobních účelů po skončení soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected]. Odvoláním svého souhlasu však účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.